Văn phòng khoa

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:    
 
Trưởng khoa:                                      Th.s Nguyễn Viết Trung
Phó trưởng khoa:                                TS. GVC Trần Huy Quang
Phó trưởng khoa:                                TS. GVC Đào Tiến Dân
Trưởng BM Thể thao đồng đội:           Th.s GVC Lê Duy Long
Trưởng BM Thể thao cá nhân:            Th.s Nguyễn Long Giang
Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa:          Th.s Lê Duy Long
Bí thư Đoàn thanh niên:                      Th.s Kiều Quang Thuyết
Thư ký tổng hợp:                                 Nguyễn Thị Nhung
Giáo vụ khoa:                                      Nguyễn Kim Ánh
Thủ kho:                                              Đinh Thị Kiều Duyên