Sản phẩm nghiên cứu
1.     Ứng dụng giảng dạy các nội dung thực hành và lý luận
2.     Ứng dụng để kiểm tra đánh giá nội dung môn học Điền kinh
3.     Ứng dụng giảng dạy các lớp chuyên sâu Bóng chuyền, bóng rổ ( sinh viên tự chọn và sơ tuyển ngay từ năm thứ nhất)