Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

-Nghiên cứu về lĩnh vực GDTC(quản lý, tổ chức,  phương pháp sư phạm).

- Nghiên cứu các phương pháp, biện pháp giảng dạy,huấn luyện nhằm nâng cao thành tích thể thao.