Các hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

1 Nghiên cứu phương pháp tổ chức quản lý, phương pháp sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội.

2 Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhằm nâng cao thành tích thể thao.