Đề tài nghiên cứu

Đề tài đã nghiên cứu

1-Nghiên cứu sự phát triển thể lực sinh viên các trường Đại học Việt Nam. (đề tài cấp Bộ, Khoa GDTC phối hợp với Vụ GDTC Bộ GD&ĐT) năm 1998.

2-Nghiên cứu đánh giá chất lượng GDTC sinh viên trường ĐHBK Hà Nội năm 1998 (đề tài cấp trường).

3-Nghiên cứu xây dựng chương trình môn thể thao chuyên sâu cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội năm 2003 (đề tài cấp trường)